Honesta res est laeta paupertas. - Szacowna to rzecz pogodne ubóstwo. (Seneca, Listy moralne) | Więcej
Czasownik "być" - Verbum "sum"

Czasownik sum, esse, fui - być

 1. Tryb oznajmujący - Indicativus

  Os.PraesensImperfectumFuturum I
  Sing.1.sum jestemeram byłemero będę
  2.es jesteśeras byłeśeris będziesz
  3.est jesterat byłerit będzie
  Plur.1.sumus jesteśmyerāmus byliśmyerĭmus będziemy
  2.estis jesteścieerātis byliścieerĭtis będziecie
  3.sunterant bylierunt będą

  Podobnie, jak w przypadku innych czasowników, z tematu perfecti fu- tworzy się czas przeszły dokonany (perfectum), zaprzeszły (plusquamperfectum) oraz przyszły II (futurum II - futurum secundum). Perfectum wyraża czynność przeszłą dokonaną, plusquamperfectum wyraża czynność przeszłą poprzedzającą inną czynność przeszłą, a futurum II wyraża czynność przyszłą poprzedzającą inną czynność przyszłą.

  Os.PerfectumPlusquamperf.Futurum II
  Sing.1.fu-i byłemfu-ĕram byłemfu-ĕro będę
  2.fu-isti byłeśfu-ĕras byłeśfu-ĕris będziesz
  3.fu-it byłfu-ĕrat byłfu-ĕrit będzie
  Plur.1.fu-ĭmus byliśmyfu-erāmus byliśmyfu-erĭmus będziemy
  2.fu-istis byliściefu-erātis byliściefu-erĭtis będziecie
  3.fu-ērunt bylifu-ĕrant byli (były)fu-ĕrint będą

 2. Tryb rozkazujący - Imperativus:
  • 2. os. l.poj. es! lub esto! - bądź!
  • 2. os. l.mn. este! lub estote! - bądźcie!
  • 3. os. l.poj. esto! - niech będzie!
  • 3. os. l.mn. sunto! - niech będą!

 3. Tryb przypuszczający - Coniunctivus/Subiunctivus

  Os.PraesensImperfectumPerfectumPlusquamperf.
  Sing.1.sim, siem, fuamesse-m, foremfu-ĕrimfuisse-m
  2.sis, sies, fuasesse-s, foresfu-ĕrisfuisse-s
  3.sit, siet, fuatesse-t, foretfu-ĕritfuisse-t
  Plur.1.simusessē-musfu-erĭmusfuissē-mus
  2.sitisessē-tisfu-erĭtisfuissē-tis
  3.sint, sient, fuantesse-nt, forentfu-ĕrintfuisse-nt

 4. Bezokoliczniki:
  • infinitivus praesentis activi: esse
  • infinitivus perfecti activi: fuisse
  • infinitivus futuri activi: futurus esse

 5. Czasownik sum, esse, fui tworzy tylko jeden imiesłów: participium futuri activi: futurus, -a, -um lub fore. Nie istnieje dla niego imiesłów w czasie teraźniejszym lub przeszłym; nie posiada również gerundium ani supinum.

 6. Czasownik sum, esse, fui tworzy złożenia (Composita), które odmieniają się tak samo, jak ten czasownik. Są to między innymi:

  ab + sum = absum, abesse, afui - być nieobecnym
  ad + sum = adsum, adesse, affui - być obecnym
  de + sum = desum, deesse, defui - brakować
  in + sum = insum, inesse, fui - znajdować się w czymś
  inter + sum = intersum, interesse, interfui - brać udział w czymś
  ob + sum = obsum, obesse, obfui - przeszkadzać
  prae + sum = praesum, praesse, praefui - przewodniczyć
  pro + sum = prosum, prodesse, profui - pomagać
  sub + sum = subsum, subesse, subfui - być pod, być blisko
  super + sum = supersum, superesse, superfui - zostać, przetrwaćSentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
Reklama
© 2001-2017 Katarzyna Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.